Instytut Neofilologii

Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej

Terminarz zimowej sesji zaliczeniowej 2022/2023 (wyciąg z regulaminu)

 \  Aktualności  \  Ogłoszenia dziekantu  \  Organizacja zajęć  \  sesja egzaminacyjna  \  Terminarz zimowej sesji zaliczeniowej 2022/2023 (wyciąg z regulaminu)

Terminarz zimowej sesji zaliczeniowej 2022/2023 (wyciąg z regulaminu)

Działając w oparciu o Regulamin studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej oraz Harmonogram roku akademickiego 2022/2023 zgodny z Zarządzeniem Nr 1656/2021/2022 Rektora Akademii Techniczno-Humanistycznej z dnia 24 czerwca 2022 roku w sprawie harmonogramu roku akademickiego 2022/2023 dla studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego stopnia, jednolitych studiów magisterskich oraz studiów drugiego stopnia informujemy, że w sesji zimowej obowiązują następujące daty zaliczeń i egzaminów:

ZALICZENIA PRZEDMIOTÓW:

§ 21.

Przy zaliczaniu przedmiotów obowiązują następujące zasady:

 1. Podstawowym terminem uzyskania zaliczenia danej formy zajęć jest koniec zajęć dydaktycznych w danym semestrze, wynikający z harmonogramu roku akademickiego.
 2. Student ma prawo do dwukrotnego zaliczania danej formy zajęć przed upływem terminu, o którym mowa w pkt. 1, oraz jednokrotnego zaliczania poprawkowego do końca sesji egzaminacyjnej poprawkowej. Zaliczenie zajęć po zakończeniu sesji egzaminacyjnej poprawkowej może odbywać się za zgodą Dziekana i prowadzącego przedmiot.
 3. Na uzasadniony wniosek studenta o braku obiektywnej oceny jego wiedzy, Dziekan może zarządzić przeprowadzenie komisyjnego sprawdzianu zaliczeniowego. Sprawdzian ten przeprowadza się według zasad obowiązujących dla egzaminu komisyjnego omówionych w § 23.
 4. Prowadzący przedmiot ma prawo do wyznaczenia zerowego terminu egzaminu. Zerowy termin egzaminu wyznaczany jest przed sesją egzaminacyjną w godzinach wolnych od zajęć.
 5. Prowadzący przedmiot może podjąć decyzję o zwolnieniu studenta z niektórych zajęć realizowanych w ramach przedmiotu w przypadku, gdy uczestniczy on w pracach badawczych lub wdrożeniowych, pod warunkiem że prace te gwarantują osiągnięcie przez studenta efektów uczenia się przypisanych do zajęć.
 6. Student, który na zajęciach dydaktycznych, kolokwiach lub egzaminie dopuści się oszustwa (ściągania, plagiatu), może być nieklasyfikowany w danym semestrze z tego przedmiotu.
 7. W planie studiów mogą znaleźć się przedmioty, których zaliczenie jest obowiązkowe w danym okresie rozliczeniowym, co wynika z zapisów w sylabusach.

Terminy zaliczeń:

studia stacjonarne studia niestacjonarne
dwa terminy podstawowe: 18 I – 1 II 2023 r. 20 I  – 5 II 2023 r.
termin przesłania protokołów do elektronicznego dziekanatu po zaliczeniu podstawowym 10 II 2023 r. 10 II 2023 r.
jeden termin poprawkowy: 2 II – 03 III 2023 r. 6 II – 5 III 2023 r.
termin przesłania protokołów do elektronicznego dziekanatu po zaliczeniu poprawkowym 10 III 2023 r. 10 III 2023 r.

EGZAMINY:

§ 22.

 1. Maksymalna liczba egzaminów przewidziana programem studiów nie może w zimowej sesji egzaminacyjnej przekraczać czterech, a w sesji letniej pięciu.
 2. W jednym dniu sesji egzaminacyjnej student może zdawać tylko jeden egzamin.
 3. Harmonogram egzaminów winien być ogłoszony przez Dziekana nie później niż dwa tygodnie przed rozpoczęciem sesji. W każdej sesji egzaminacyjnej podstawowej należy przewidzieć nie mniej niż dwa terminy egzaminu dla każdego przedmiotu, ustalone przez  egzaminatora i zaakceptowane przez studentów oraz jeden termin w sesji egzaminacyjnej poprawkowej.
 4. Nieobecności studenta na egzaminach może usprawiedliwić prowadzący przedmiot  lub Dziekan. W przypadku usprawiedliwienia nieobecności studentowi przysługuje prawo do dodatkowego terminu egzaminu ustalonego przez prowadzącego przedmiot w porozumieniu z Dziekanem.
 5. Wykreślony.
 6. W przypadku nieusprawiedliwionego nieprzystąpienia studenta do egzaminu studentowi nie przysługuje prawo do dodatkowego terminu egzaminu, o którym mowa w ust. 4.
 7. Zdawanie egzaminu po upływie ustalonego terminu zaliczenia semestru wymaga zgody Dziekana, po uzyskaniu wcześniejszej zgody prowadzącego przedmiot.
 8. Wyniki egzaminów i zaliczeń podawane są przez prowadzącego przedmiot do wiadomości studentów nie później niż 7 dni po egzaminie lub zaliczeniu drogą elektroniczną, z wykorzystaniem systemu USOSweb, z zachowaniem zasad ochrony danych osobowych.

 

Terminy egzaminów:

 

studia stacjonarne studia niestacjonarne
termin zerowy: 18 I – 1 II 2023 r. 20 I – 5 II 2023 r.
dwa terminy podstawowe: 2 II – 15 II 2023 r. 6 II – 19 II 2023 r.
termin przesłania protokołów do elektronicznego dziekanatu po sesji podstawowej 25 II 2023 r. 25 II 2023 r.
jeden termin poprawkowy: 23 II – 3 III 2023 r. 27 II – 5 III 2023 r.
termin przesłania protokołów do elektronicznego dziekanatu po sesji poprawkowej 10 III 2023 r. 10 III 2023 r.

Dane kontaktowe:

Instytut Neofilologii ATH
ul. Willowa 2
43-309 Bielsko-Biała
bud. B, pok. B-101
tel. (33) 8279 265
e-mail: in@in.ath.edu.pl

Sekretariat czynny jest:

 • poniedziałek-piątek w godzinach 8.00-15.00