Instytut Neofilologii

Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej

Podsumowanie projektu e-CET realizowanego w Instytucie Neofilologii ATH

 \  Aktualności  \  Projekty  \  Wykłady/Prezentacje  \  Podsumowanie projektu e-CET realizowanego w Instytucie Neofilologii ATH

Podsumowanie projektu e-CET realizowanego w Instytucie Neofilologii ATH

[ENG below] 20 stycznia 2023 roku na terenie naszego kampusu zostało przeprowadzone wydarzenie upowszechniające i podsumowujące działalność zespołu uczelnianego w ramach projektu e-CET. W wydarzeniu wzięło udział prawie 50 nauczycieli języka angielskiego.

Panel został podzielony na trzy części. W pierwszej z nich, dotyczącej tworzonej w projekcie platformy, zaprezentowana została struktura e-kursu doskonalenia zawodowego nauczycieli języka angielskiego. Na początku miała miejsce prezentacja platformy oraz poszczególnych modułów lekcyjnych. Następnie uczestnicy mieli okazje wziąć udział w lekcji pokazowej z wykorzystaniem treści przygotowanych w ramach projektu e-CET na platformie Moodle. W trzeciej części Panelu, która miała miejsce po przerwie na kawę, tematem przewodnim była edukacja mieszana (Blended Learning). Wokół tej tematyki zostały przeprowadzone praktyczne warsztaty dla nauczycieli bazujące na przedstawieniu definicji edukacji hybrydowej w nauczaniu języka angielskiego, planowaniu kursu oraz przedstawieniu narzędzi technologicznych, które mogą być zapalnikiem do wprowadzania elementów edukacji mieszanej na lekcjach języka angielskiego. Po zakończeniu spotkania na wszystkich gości i wszystkie gościnie czekały certyfikaty i upominki. Nie zabrakło również kuluarowych rozmów, wymiany poglądów oraz dzielenia się swoimi spostrzeżeniami i wątpliwościami związanymi z konkretnymi aspektami wprowadzania e-learningu w proces (samo) kształcenia zarówno nauczycieli, jak i  uczniów.

Uczestnicy wydarzenia zostali wyposażeni w  umiejętności oraz środki dydaktyczne do dalszego samorozwoju w zdalnej przestrzeni edukacyjnej, a długoterminowe działania partnerów z Polski, Czech i Słowacji celujące w przygotowanie e-kursu dla nauczycieli języka angielskiego zakończyły się sukcesem.

— ENGLISH —

The e-CET project aimed at building and disseminating an e-course platform for TEFL teachers has come to an end. On January 20, 2023, an event summarizing the activities of the e-CET Polish-Slovak-Czech alliance team was held on our campus. The meeting attracted almost 50 English teachers. During the two hours of the event, they had the opportunity to take part in a series of workshops and learned more about the project objectives.

The panel was divided into three parts. First of all, the project’s intellectual outputs in a form of the completed e-course on the professional development of English language teachers were presented. In the beginning, there was a presentation of the platform through course modules. Then, the participants had the opportunity to take part in a demo lesson based on the Moodle platform with the use of culture-based content prepared as part of the e-CET project.  The third part of the panel took place after the coffee break and was dedicated to the Blended Learning process. This section tackled the definition of hybrid education in teaching English, BL-course planning, and stand-alone technological tools that can serve as a trigger for introducing elements of mixed education to English lessons. There were also behind-the-scenes conversations, exchanges of views, and sharing of observations and doubts related to specific aspects of introducing e-learning into the process of (self-)education of both teachers and students in the Polish educational context. After the meeting, the participants were provided with small gifts and certificates.

The cohorts of English teachers were supplied with solid support and skills in maintaining their self-learning process on the way to fully grow digitally and professionally. Long-term activities of e-CET partners appear to have met the intended outcomes and can be considered successfully completed.

Tags:

Dane kontaktowe:

Instytut Neofilologii ATH
ul. Willowa 2
43-309 Bielsko-Biała
bud. B, pok. B-101
tel. (33) 8279 265
e-mail: in@in.ath.edu.pl

Sekretariat czynny jest:

  • poniedziałek-piątek w godzinach 8.00-15.00