Instytut Neofilologii

Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej

Zakończenie prac w projekcie Erasmus+ e-Courses for English Teachers

 \  Aktualności  \  Projekty  \  Zakończenie prac w projekcie Erasmus+ e-Courses for English Teachers

Zakończenie prac w projekcie Erasmus+ e-Courses for English Teachers

Dwuletni międzynarodowy projekt Erasmus+ KA226 e-Courses for English Teachers realizowany przez 2 uczelnie i 2 inne instytucje z 3 krajów partnerskich UE dobiegł końca.

Głównym celem projektu było stworzenie trzydziestu e-kursów w ramach czterech modułów, z których każdy poświęcony jest innym obszarom (gramatyka, metodyka, sprawności okołojęzykowe, literatura i kultura). Jednak inne cele zostały ustalone i pomyślnie osiągnięte. Zasoby kursu były swobodnie dostępne i rozpowszechniane na całym świecie wśród wszystkich uczestników szkolenia. Połączona i współpracująca sieć partnerów projektu służyła jako pośrednie węzły łączące między uniwersytetami a czynnymi nauczycielami, dzięki czemu każdy mógł uzyskać dostęp do wszystkich materiałów szkoleniowych.

Kolejnym celem było zorganizowanie dwóch szkoleń na partnerskich uczelniach. Działalność każdej uczelni była ze sobą powiązana i równoległa w treści i założeniach. Podczas szkolenia kursowego nauczyciele otrzymali dostęp do platformy e-learningowej, która umożliwiła im wykorzystanie i przetestowanie wszystkich zgromadzonych zasobów. Koordynatorzy projektu na bieżąco nadzorowali i oceniali efekty pracy nauczycieli. Ten wymiar szkolenia pozwolił na rzetelne sprawdzenie poziomu skuteczność platformy i ocenić obszary do poprawy.

Podczas warsztatów uczestnicy docenili treść szkolenia. Kursy okazały się bardzo przydatne dla nauczycieli języka angielskiego. Spotkania szkoleniowe i wydarzenie upowszechniające wyposażyły nauczycieli w nowe kompetencje cyfrowe, dydaktyczne i językowe.

Podczas wydarzenia upowszechniającego projekt nauczycielom zaprezentowano ostateczną wersję platformy w sposób informacyjny i interaktywny – w ramach mikrolekcji z wykorzystaniem dostępnych materiałów. Ponadto spotkanie wzbogacone o moduł Blended Learning podkreśliło znaczenie transformacji hybrydowej w kształceniu zawodowym nauczycieli w odpowiedzi na założenia zrównoważonej edukacji w dobie cyfryzacji i decentralizacji procesów nauczania.

Ten projekt nie tylko wniósł bezcenną wartość do dziedziny rozwoju zawodowego nauczycieli-praktyków, ale także wzbogacił doświadczenia we współpracy na łamach współdzielonych przestrzeni wirtualnych. Treść kursu z pewnością wesprze kształcenie ustawiczne nauczycieli języka angielskiego, a jego cyfrowy wymiar jest fundamentem inkluzywnego podejścia w obszarze pedeutologii. Mamy nadzieję, że opracowane kurs doskonalenia zawodowego zostanie akredytowany, a dalsze praktyki będą kontynuowane przez instytucje współpracujących partnerów.

Wszystkim nauczycielom serdecznie dziękujemy za udział, a partnerom i koordynatorom projektu gratulujemy pomyślnego zakończenia projektu!

Szczególne podziękowania należą się Koordynatorowi Projektu eCET czyli  Fundacji Aspekt z Nitry oraz całemu zespołowi projektowemu.


The two-year international project Erasmus + KA226 e-Courses for English Teachers implemented by 2 higher education institutions and 2 other institutions from 3 EU countries has come to an end. The active execution of the project’s assumptions on the side of ATH was conducted under the direction of Elwira Lewandowska P.hD from the Institute of Modern Languages.

The main objective of the project was to create several e-courses within the four modules each of which is devoted to different areas (grammar, teaching, methodology, skills, literature, and culture). However, other goals had been established and successfully achieved. The course assets were freely accessible and got internationally disseminated to all the training participants –the goal of anywhere-anytime that guided this project has been achieved. The connected and collaborative network of project partners served as intermediary connection nodes between universities and in-service teachers so that everyone could access all course materials.

Another goal was to organize two training courses at partner universities. The activities of each university were interrelated and parallel in content and assumptions. During the course training, teachers received access to an e-learning platform, which allowed them to use and test all of the collected assets. Project coordinators supervised and evaluated the effects of teachers’ efforts on an ongoing basis. This dimension of the training allowed us to reliably check the effectiveness of the platform and assess areas of improvement. Throughout the workshops, the participants gained an appreciation of the training content. The courses turned out to be very useful for EFL teachers. The training meetings and the dissemination event equipped teachers with new, digital, didactic, and linguistic competencies.

During the dissemination event, teachers were presented with the final version of the platform in an informative and interactive way – as part of micro lessons using available materials. In addition, the meeting enriched with a blended learning module emphasized the importance of hybrid transformation in professional teacher training in response to the assumptions of sustainable education in times of digitization and decentralization of the teaching-learning processes.

Not only did this project programme add priceless value to the field of professional development but also enriched experiences across shared virtual spaces. The course content will shore up continuous and lifelong learning and its digital dimension will facilitate access of disadvantaged groups to CPD courses. Hopefully, the developed courses are to be combined into accredited continuous professional development (CPD) courses and hosted by the working partners’ institutions.

We cordially thank all the teachers for their participation and congratulate the project partners and coordinators on the successful completion of the project:

Project coordinator:

  • Aspekt Foundation, SK

Project partners:

  • Teacher. sk, s.r.o., SK
  • University of Ostrava, CZ
  • University of Bielsko-Biala, PL
Tags:

Dane kontaktowe:

Instytut Neofilologii ATH
ul. Willowa 2
43-309 Bielsko-Biała
bud. B, pok. B-101
tel. (33) 8279 265
e-mail: in@in.ath.edu.pl

Sekretariat czynny jest:

  • poniedziałek-piątek w godzinach 8.00-15.00