Instytut Neofilologii

Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej

Filologia angielska – specjalności

Dla pasjonatów języków obcych i odkrywania tradycji i historii kultur innych niż rodzima. Dla wszystkich, dla których nauka nowych słów, zwrotów i konstrukcji gramatycznych nie stanowi żadnego problemu. Jeśli drzemią w Tobie nieskończone pokłady ciekawości, masz świetną pamięć i umiejętność krytycznego myślenia oraz chcesz płynnie posługiwać się jednym z najważniejszych języków obcych, filologia angielska na ATH będzie wyborem dla Ciebie. Pomożemy Ci wypracować umiejętność krytycznego myślenia o języku i posługiwania się nim, a także bliżej poznać kulturę krajów angielskiego obszaru językowego. Dzięki naszym studiom przygotujesz się do podjęcia pracy z profesjonalnym językiem angielskim w wielu dziedzinach edukacji, mediów, gospodarki i polityki.

FILOLOGIA – profil ogólnoakademicki

Przedmioty będące przedmiotem kwalifikacji na filologię angielską:

 • Przedmiot podstawowy: język polski
 • Język obcy: język angielski

Specjalizacje (wybór od 3 semestru):

 • specjalność: FILOLOGIA ANGIELSKA, specjalizacja: nauczycielska
 • specjalność: FILOLOGIA ANGIELSKA, specjalizacja: translacja z angielskim językiem biznesu
 • specjalność: FILOLOGIA ANGIELSKA, specjalizacja: literacko-kulturowa

FILOLOGIA – profil ogólnoakademicki

 • specjalność: filologia angielska, specjalizacja: nauczycielska

Przedmioty będące przedmiotem kwalifikacji na filologię angielską:

 • Przedmiot podstawowy: język polski
 • Język obcy: język angielski

FILOLOGIA – profil ogólnoakademicki

 • specjalność: FILOLOGIA ANGIELSKA, specjalizacja: nauczycielska

Na I rok studiów stacjonarnych II stopnia, na kierunku: filologia, specjalność: filologia angielska, specjalizacja: nauczycielska mogą ubiegać się tylko absolwenci studiów pierwszego stopnia kierunku filologia, specjalność filologia angielska o specjalizacji nauczycielskiej.

 • specjalność: FILOLOGIA ANGIELSKA, specjalizacja: tłumaczeniowa

Na I rok studiów stacjonarnych II stopnia, na kierunku: filologia, specjalność: filologia angielska, specjalizacja tłumaczeniowa mogą ubiegać się absolwenci studiów pierwszego stopnia kierunku filologia, specjalność filologia angielska, oraz absolwenci studiów pierwszego stopnia kierunków pokrewnych z obszaru nauk humanistycznych, tj. filologia, filologia polska, filozofia, historia, kulturoznawstwo, posiadający świadectwo znajomości języka kierunkowego na poziomie co najmniej B2, poświadczonego właściwym dla danego języka certyfikatem.

FILOLOGIA – profil ogólnoakademicki

 • specjalność: FILOLOGIA ANGIELSKA, specjalizacja: nauczycielska

Na I rok studiów stacjonarnych II stopnia, na kierunku: filologia, specjalność: filologia angielska, specjalizacja: nauczycielska mogą ubiegać się tylko absolwenci studiów pierwszego stopnia kierunku filologia, specjalność filologia angielska o specjalizacji nauczycielskiej.

 • specjalność: FILOLOGIA ANGIELSKA, specjalizacja: tłumaczeniowa

Na I rok studiów stacjonarnych II stopnia, na kierunku: filologia, specjalność: filologia angielska, specjalizacja tłumaczeniowa mogą ubiegać się absolwenci studiów pierwszego stopnia kierunku filologia, specjalność filologia angielska, oraz absolwenci studiów pierwszego stopnia kierunków pokrewnych z obszaru nauk humanistycznych, tj. filologia, filologia polska, filozofia, historia, kulturoznawstwo, posiadający świadectwo znajomości języka kierunkowego na poziomie co najmniej B2, poświadczonego właściwym dla danego języka certyfikatem.

Nauczycielska

Absolwent  kierunku filologia, specjalność filologia angielska, specjalizacji nauczycielskiej, reprezentuje wysoki poziom przygotowania ogólnohumanistycznego. W zakresie przedmiotów kierunkowych posiada ogólną znajomość literatury, a także kultury i historii krajów angielskiego obszaru językowego i ogólne wykształcenie językoznawcze oraz jest specjalistą w zakresie praktycznej znajomości języka angielskiego.

Po zakończeniu specjalizacji nauczycielskiej i odbyciu praktyk pedagogicznych zna podstawy psychologii, pedagogiki oraz metody i techniki nauczania języka angielskiego odpowiednie dla szkoły podstawowej (I i II etap edukacyjny). Ta wiedza i umiejętności w połączeniu z ogólną wiedzą, umiejętnościami i kompetencjami uzyskanymi w procesie kształcenia  na kierunku filologia umożliwiają mu podjęcie pracy zawodowej w charakterze nauczyciela języka angielskiego oraz do kompleksowej realizacji dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych zadań szkoły. Absolwent może również podjąć pracę nauczyciela języka angielskiego w placówkach i instytucjach prowadzących kursy językowe.

Absolwent studiów pierwszego stopnia filologii angielskiej, specjalizacji nauczycielskiej otrzymuje  tytuł zawodowy  licencjata,  który  uprawnia  go  do  kontynuowania  kształcenia  na  studiach drugiego  stopnia  w  tej  samej  lub  pokrewnej  specjalności  oraz  kształcenia  w ramach studiów  podyplomowych.  Może  także  kontynuować  kształcenie na  studiach magisterskich w krajach anglojęzycznych, w których obowiązuje dwustopniowy system kształcenia uniwersyteckiego.

Literacko-kulturowa (tylko studia stacjonarne)

Absolwent  kierunku filologia, specjalność filologia angielska, specjalizacji literacko-kulturowej, reprezentuje wysoki poziom przygotowania ogólnohumanistycznego oraz posiada wszechstronną wiedzę ogólną z zakresu literatury i kultury, a także historii krajów angielskiego obszaru językowego i ogólne wykształcenie językoznawcze oraz jest specjalistą w zakresie praktycznej znajomości języka angielskiego.

Absolwent posiada ogólną wiedzę z zakresu metodologii i teorii badań literaturoznawczych oraz dobrą znajomość historii literatur krajów angielskiego obszaru językowego. Wiedzę tę jest w stanie zastosować w praktyce w analizie i interpretacji tekstów literackich oraz innych tekstów kultury (teatr, film) oraz potrafi wykorzystywać w tych interpretacjach wiedzę ogólną z zakresu m.in. filozofii, psychologii, teorii kultury. Ponadto posiada podstawową wiedzę z zakresu przekładu oraz znajomość języka angielskiego na poziomie właściwym dla studiów stopnia I. Tym samym posiada bardzo dobre przygotowanie literaturoznawcze i językowe co pozwala na podjęcie dalszych studiów (II stopnia oraz podyplomowych) w tej samej lub pokrewnej specjalności (literaturoznawstwo, translacja, inne kierunki humanistyczne). Absolwent ma bardzo dobre podstawy do kontynuowania nauki na studiach II i III stopnia (studia doktoranckie) i ma dobre przygotowanie do podjęcia pracy naukowej w obszarze literaturoznawstwa.

Translacja z językiem biznesu (tylko studia stacjonarne)

Absolwent kierunku filologia, specjalność filologia angielska, specjalizacja translacja z językiem biznesu reprezentuje wysoki poziom przygotowania ogólnohumanistycznego oraz praktyczne i teoretyczne kompetencje z zakresu translacji pisemnej i ustnej (symultanicznej i konsekutywnej), ze szczególnym uwzględnieniem tłumaczeń biznesowych. Absolwent posiada dobrą znajomość realiów kulturowych krajów angielskiego obszaru językowego jak i wiedzę z zakresu językoznawstwa ogólnego i kontrastywnego niezbędną w procesie translacji. Dodatkowo posiada również podstawową wiedzę o strukturze i sposobie funkcjonowania środowisk biznesowych. Zna słownictwo biznesowe i wybrane zagadnienia ekonomiczne, potrafi sporządzać dokumentację i korespondencję handlową oraz jest przygotowany do pracy w międzynarodowym środowisku biznesowym.

Absolwent jest przygotowany do wykonywania zawodu tłumacza w zakresie języka ogólnego oraz w zakresie języka biznesu oraz wybranych języków specjalistycznych (medyczny, prawniczy).

Absolwent  studiów  pierwszego  stopnia  filologii angielskiej, specjalizacji  translacja z językiem biznesu otrzymuje  tytuł zawodowy  licencjata,  który  uprawnia  go  do  kontynuowania  kształcenia  na  studiach drugiego  stopnia  w  tej  samej  lub  pokrewnej  specjalności  oraz  kształcenia  w ramach studiów  podyplomowych.  Może  także  kontynuować  kształcenie  na  studiach magisterskich w krajach anglojęzycznych, w których obowiązuje dwustopniowy system kształcenia uniwersyteckiego.  Studia  licencjackie  na  specjalności  filologia  angielska  pozwalają  na  podjęcie  pracy zawodowej w  dziedzinach  i  instytucjach  wymagających  aktywnej  znajomości  języka angielskiego  oraz  orientacji w  kulturze  i  realiach  krajów  angielskiego obszaru językowego.

Absolwent  może  pracować  w  biurach  tłumaczeń, w wydawnictwach,  w  redakcjach prasowych, radiowych i telewizyjnych, w różnych instytucjach kultury, oraz wszędzie tam, gdzie należy wykazać się umiejętnością posługiwania się językiem angielskim w mowie  i piśmie ze szczególnym uwzględnieniem w języku biznesowym.

Dane kontaktowe:

Instytut Neofilologii ATH
ul. Willowa 2
43-309 Bielsko-Biała
bud. B, pok. B-101
tel. (33) 8279 265
e-mail: in@in.ath.edu.pl

Sekretariat czynny jest:

 • poniedziałek-piątek w godzinach 8.00-15.00