Instytut Neofilologii

Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej

Filologia hiszpańska – specjalności

Dla ludzi z pasją!
Dla wszystkich zainteresowanych nauką trzech języków obcych oraz zanurzeniem się w kulturę krajów hiszpańskojęzycznych i poznaniem innych narodowości.
Jeśli zastanawiasz się nad wykształceniem, które da Ci możliwości wyboru pracy w zróżnicowanych branżach przy użyciu profesjonalnej znajomości języka, to studia dla Ciebie. Dzięki filologii hiszpańskiej drzwi do kariery w międzynarodowych firmach, biurach tłumaczeniowych, szkole językowej, a także w sektorze usług staną dla Ciebie otworem. Polecamy kierunek wszystkim dociekliwym, odważnym, ciekawym świata i innych kultur oraz języków, a także tym, dla których kultura hiszpańska i latynoamerykańska stanowi źródło inspiracji i fascynacji.

FILOLOGIA – profil ogólnoakademicki

Przedmioty będące przedmiotem kwalifikacji na filologię hiszpańską:

 • Przedmiot podstawowy: język polski
 • Język obcy: dowolny język obcy nowożytny

Specjalizacje (wybór od 3 semestru):

 • specjalność: FILOLOGIA HISZPAŃSKA, specjalizacja: translacja z hiszpańskim język biznesu

FILOLOGIA – profil ogólnoakademicki

 • specjalność: FILOLOGIA HISZPAŃSKA, specjalizacja: tłumaczeniowa z językiem angielskim

Na I rok studiów stacjonarnych II stopnia, na kierunku: filologia, specjalność: filologia hiszpańska, specjalność tłumaczeniowa z językiem angielskim mogą ubiegać się absolwenci studiów pierwszego stopnia kierunku filologia specjalność filologia hiszpańska oraz absolwenci studiów pierwszego stopnia kierunków pokrewnych z obszaru nauk humanistycznych, tj. filologia, filologia polska, filozofia, historia, kulturoznawstwo, posiadający świadectwo znajomości języka kierunkowego na poziomie co najmniej B2, poświadczonego właściwym dla danego języka certyfikatem.

Translacja z hiszpańskim językiem biznesu (stacjonarne + niestacjonarne)

Absolwent studiów pierwszego stopnia na kierunku: filologia, specjalność: filologia hiszpańska, specjalizacja: Translacja z hiszpańskim językiem biznesu o profilu ogólnoakademickim włada językiem hiszpańskim na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy, jest nowoczesnym filologiem — posiada wiedzę z zakresu przekładoznawstwa, językoznawstwa, literatury hiszpańskiej i hispanoamerykańskiej oraz kulturoznawstwa.

Absolwent potrafi tworzyć teksty ekonomiczne w języku hiszpańskim i prowadzić negocjacje handlowe w tym języku. Potrafi też tłumaczyć teksty ekonomiczne z języka hiszpańskiego na polski i odwrotnie (ustnie i pisemnie). Jest dynamiczny, komunikatywny, kreatywny, potrafi pracować w zespole. Jest wyposażony w wiedzę teoretyczną i praktyczną, niezbędną do pracy w charakterze asystenta lub tłumacza w korporacjach międzynarodowych oraz polskich przedsiębiorstwach, prowadzących współpracę gospodarczą z krajami hiszpańskojęzycznymi. Studia o specjalizacji translacja z hiszpańskim językiem biznesu mają na celu przygotowanie absolwenta do pracy w sektorze turystycznym oraz w różnego rodzaju firmach i korporacjach międzynarodowych, nastawionych na import-eksport lub innego rodzaju kontakty z krajami hiszpańskojęzycznymi. Absolwent jest również wyposażony w wiedzę niezbędną do podjęcia pracy w wyda­wnictwach, instytucjach kulturalnych oraz w sektorze usług wymagających zaawansowanej znajomości języków i kultur. Absolwent jest świadomy potrzeby ciągłego uzupełniania posiadanej wiedzy i umiejętności w dziedzinie, w której się specjalizuje oraz posiadł narzędzia potrzebne to dalszego samodzielnego rozwoju zawodowego.

Kompetencje ogólne

Absolwent studiów pierwszego stopnia na kierunku: filologia, specjalność: filologia hiszpańska, specjalizacja z hiszpańskim językiem biznesu charakteryzuje się następującymi kompetencjami i umiejętnościami ogólnymi:

 1. zdolność komunikacji ustnej i pisemnej, w tym umiejętności autoprezentacji,
 2. umiejętność samodzielnego poszerzania wiedzy i otwartość poznawcza,
 3. świadomość potrzeby i umiejętność wdrażania zasad uczenia się przez całe życie w społeczeństwie opartym na wiedzy,
 4. umiejętność analizy, syntezy, rozwiązywania zadań, myślenia krytycznego,
 5. umiejętność rozwijania własnych metod badawczych i wykorzystywania ich do rozwiązywania problemów,
 6. umiejętność wykorzystania technologii komunikacyjnych i informacyjnych,
 7. dynamiczność, kreatywność, umiejętność pracy w zespole.

Kompetencje dziedzinowe

Absolwent wyposażony jest w wiedzę i kompetencje, które w odniesieniu do standardów międzynarodowych uważane są za niezbędne do rozwinięcia umiejętności krytycznego myślenia i kreatywnego rozwiązywania problemów z dziedziny studiów hispanistycznych. Jego wiedza i kompetencje obejmują zwłaszcza następujące zagadnienia:
– system języka hiszpańskiego w odniesieniu do wszystkich poziomów opisu,
– historia języka hiszpańskiego,
– kultura hiszpańskiego obszaru językowego,
– literatura hiszpańska i latynoamerykańska,
– komunikacja międzykulturowa,
– podstawy przekładoznawstwa.

Dane kontaktowe:

Instytut Neofilologii ATH
ul. Willowa 2
43-309 Bielsko-Biała
bud. B, pok. B-101
tel. (33) 8279 265
e-mail: in@in.ath.edu.pl

Sekretariat czynny jest:

 • poniedziałek-piątek w godzinach 8.00-15.00