Instytut Neofilologii

Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej

Studia podyplomowe

Obecnie na rynku pracy poszukuje się specjalistów, którzy oprócz wiedzy kierunkowej, powinni również posługiwać się w sposób komunikatywny językiem angielskim oraz posiadać rozwinięte tzw. kompetencje miękkie (np. komunikacja interpersonalna, wielokulturowa, radzenie sobie z wpływem społecznym, itd.), a program studiów podyplomowych ACIS został skonstruowany w taki sposób, żeby te kompetencje rozwijać.

Wydział Humanistyczno-Społeczny
Akademia Techniczno-Humanistyczna, ul. Willowa 2, 43-309 Bielsko-Biała
tel. 33 8279265, 33 8279229, 33 8279 358
lub tel. 604 663 053 (kontakt z kierownikiem studiów, do którego zaproszone są Osoby mające pytania merytoryczne dotyczące studiów)
e-mail: awieczorek@ath.bielsko.pl

Kierownik studiów:
dr Anna Wieczorek

 • INFORMACJE OGÓLNE

Studia podyplomowe ACIS (Academy of Corporate and Interpersonal Skills), prowadzone wyłącznie w języku angielskim, to studia o charakterze interdyscyplinarnym łączące wybrane kompetencje i wiedzę z zakresu studiów w obszarze filologii angielskiej i zarządzania.

Dla kogo?

Studia podyplomowe ACIS adresowane są zarówno do absolwentów kierunków humanistycznych, pragnących uzyskać kompetencje z zakresu komunikacji biznesowej, jak i absolwentów kierunków ekonomicznych, chcących uzyskać/poprawić kompetencje z zakresu komunikacji w języku angielskim.

Korzyści dla Absolwenta

 • Zajęcia prowadzone wyłącznie w języku angielskim
 • Zajęcia poświęcone nauce języka prowadzone są przez anglistów, a zajęcia z zakresu zarzadzania, przez wykładowców kierunków ekonomicznych, posiadających międzynarodowe doświadczenie dydaktyczne
 • Zajęcia prowadzone w sposób interaktywny, głównie w formie warsztatów, burzy mózgów, dyskusji
 • Zajęcia w języku angielskim, w cenie polskojęzycznych studiów podyplomowych (3500,00 zł za całość)!

CELE STUDIÓW:

Celem kształcenia jest nabycie przez Słuchacza zarówno kompetencji związanych z podstawową wiedzą dotyczącą komunikacji w języku angielskim w międzynarodowym środowisku biznesowym (m.in. język angielski w biznesie, komunikacja międzykulturowa, korespondencja handlowa, tłumaczenie specjalistyczne dotyczące tematyki okołobiznesowej), jak i biznesu (m.in. organizacji pracy w korporacji, komunikacji wewnętrznej, public relations, negocjowania, efektywnego komunikowania się i wywierania wpływu w sytuacjach zawodowych, koordynowania pracy podwładnych/członków zespołów, zarządzania zasobami ludzkimi). Studia prowadzone są w języku angielskim.

Absolwent ma możliwość ubiegania się o zatrudnienie w korporacjach o charakterze międzynarodowym, działach eksportu polskich firm, działach zamówień i obsługi klienta na rynku międzynarodowym m.in. na takich stanowiskach jak: asystent zarządu, specjalista ds. eksportu, specjalista ds. PR!

PROGRAM STUDIÓW:

Zajęcia zgrupowano w trzy moduły tematyczne, z których pierwszy poświęcono umiejętnościom interpersonalnym, drugi umiejętnościom związanym z praktyczną nauką angielskiego języka biznesu, zaś trzeci umiejętnościom korporacyjnym.

Szczegółowy program studiów:

MODUŁ I: UMIEJĘTNOŚCI INTERPERSONALNE (40 godzin):

 1. Komunikacja interpersonalna
 2. Komunikacja międzykulturowa
 3. Wystąpienia publiczne
 4. Radzenie sobie ze stresem

MODUŁ II: JĘZYK ANGIELSKI W BIZNESIE (64 godziny):

 1. Podstawy Business English
 2. Podstawy tłumaczenia specjalistycznego
 3. Korespondencja handlowa

MODUŁ III: UMIEJĘTNOŚCI KORPORACYJNE (56 godzin):

 1. Wywieranie wpływu
 2. Negocjacje i zarządzanie konfliktem
 3. Budowanie i koordynowanie pracy zespołu
 4. Public relations i personal branding
 5. Komunikacja wewnętrzna
 6. Zarządzanie zasobami ludzkimi

ORGANIZACJA STUDIÓW

Studia trwają dwa semestry (160 godzin), zajęcia odbywają się w weekendy (soboty i niedziele), w cyklach ośmiogodzinnych. W każdym semestrze odbywa się 10 zjazdów (5 weekendów). Zajęcia odbywają się w trakcie trwania roku akademickiego. Po każdym module tematycznym odbywa się egzamin o charakterze praktycznym i teoretycznym. Ocena końcowa wystawiana jest na podstawie średniej uzyskanej z trzech egzaminów. Słuchacze nie piszą pracy dyplomowej.

WYKŁADOWCY

Zajęcia poświęcone nauce języka prowadzone są przez anglistów zatrudnionych w Katedrze Anglistyki ATH, a zajęcia z zakresu zarzadzania, przez wykładowców kierunków ekonomicznych, posiadających międzynarodowe doświadczenie dydaktyczne i posługujących się biegle językiem angielskim.

KANDYDACI

Studia adresowane są zarówno do absolwentów kierunków humanistycznych, pragnących uzyskać kompetencje z zakresu komunikacji biznesowej, jak i absolwentów kierunków ekonomicznych, chcących uzyskać/poprawić kompetencje z zakresu komunikacji w języku angielskim, oraz do Absolwentów pozostałych kierunków.

Warunki i tryb rekrutacji:

Kandydat, żeby zakwalifikować się na studia powinien przedstawić dyplom ukończonych studiów wyższych magisterskim lub licencjackich (albo równorzędnych), oraz powinien udokumentować znajomość języka angielskiego – na podstawie przedstawionego świadectwa maturalnego (dotyczy nowej matury), na którym widnieje ocena z j. angielskiego na poziomie rozszerzonym, po uzyskaniu co najmniej 60%; lub certyfikatu egzaminacyjnego poświadczającego znajomość języka angielskiego typu FCE, CAE lub równorzędnego. Dla pozostałych kandydatów ( którzy nie są w stanie poświadczyć znajomości języka angielskiego), zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna w języku angielskim.

Warunki ukończenia studiów:

Warunkiem Ukończenia Studiów podyplomowych jest zaliczenie wszystkich trzech egzaminów (zarówno części teoretycznych, jak i zadań praktycznych). Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych państwowej uczelni wyższej.

Wymagane dokumenty:

Formularz zgłoszeniowy obejmujący dwa dokumenty: podanie oraz kwestionariusz osobowy

1 zdjęcie legitymacyjne

Kserokopia (oryginał do wglądu dla kierownika studiów po rozpoczęciu zajęć) dyplomu studiów wyższych magisterskich lub zawodowych.

Kserokopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka angielskiego (w przypadku braku takiego dokumentu, kandydat zostanie poproszony o przystąpienie do rozmowy kwalifikacyjnej)

Kserokopia dowodu osobistego

Kserokopia dowodu wpłaty (dostarczona najpóźniej na tydzień przed rozpoczęciem zajęć w danym semestrze, ale po potwierdzeniu zebrania się grupy)

Miejsce składania dokumentów:

Komplet dokumentów najlepiej przesłać pocztą na adres:

Katedra Anglistyki
Studia podyplomowe Academy of Corporate and Interpersonal Skills
Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej
Ul. Willowa 2
43-309 Bielsko-Biała

Komplet dokumentów można także składać osobiście w Katedrze Anglistyki

(budynek B, pok. 101; ul. Willowa 2, Bielsko-Biała)

Sekretariat Katedry Anglistyki czynny jest od poniedziałku do piątku

w godzinach: 7.00 – 15:00

Terminy:

Termin rekrutacji: lipiec-wrzesień/październik 2017

Termin rozpoczęcia zajęć: październik/listopad 2017

Termin wniesienia opłat: opłaty za studia podyplomowe powinny być wniesione najpóźniej na tydzień przed rozpoczęciem zajęć w danym semestrze

Studia zostaną uruchomione przy grupie minimum 15 osób.

Uczelnia zastrzega sobie prawo do nieuruchomienia studiów w przypadku niewystarczającej ilości zgłoszeń.

Opłata za studia:

Opłata za jeden semestr studiów wynosi 1750,00 zł. (3500,00 za całość).

Wydział Humanistyczno-Społeczny
Akademia Techniczno-Humanistyczna
Willowa 2, 43-309 Bielsko-Biała
tel. 33 8279229, 33 8279 358, 33 8279336, kom. 600993415
e-mail: bloranc@ath.bielsko.pl

Kierownik studiów:
dr Barbara Loranc-Paszylk

Celem studiów jest:

 1. Uzyskanie kwalifikacji metodycznych do nauczania j. angielskiego w przedszkolu i klasach I – III szkoły podstawowej.
 1. Nabycie wiedzy i kompetencji metodycznych w zakresu metod i technik nauczania języka angielskiego niezbędnych w pracy dydaktyczno-wychowawczej w przedszkolu i na 1 etapie edukacyjnym.
 2. Doskonalenie umiejętności językowych w zakresie języka angielskiego.

Absolwent uzyskuje kwalifikacje do nauczania języka angielskiego w placówkach wychowania przedszkolnego oraz w klasach I-III szkoły podstawowej.

Program studiów:

Absolwent będzie posiadał wiedzę i umiejętności w zakresie praktycznej znajomości języka angielskiego oraz metodyki nauczania języka angielskiego na poziomie edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej.

Program podzielony został na dwa moduły:

 • moduł kształcenia w zakresie praktycznej znajomości języka angielskiego – obejmujący kształcenie w zakresie umiejętności językowych, w tym doskonalenia wymowy, sprawności pisania, rozumienia i konwersacji, pozwalając słuchaczom na osiągnięcie i doskonalenie poziomu B2 wg Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego;
 • moduł kształcenia w zakresie metodyki nauczania języka angielskiego na poziomie edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej – pozwalający słuchaczom na zdobycie wiedzy, umiejętności i kompetencji nie tylko w zakresie metodyki nauczania języka angielskiego na poziomie edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej ale także w następujących zakresach: zastosowania multimedialnych środków dydaktycznych w przedszkolnym i wczesnoszkolnym nauczaniu języka angielskiego, metodyki zajęć aktywizujących, takich jak gry i zabawy językowe, metodyki zintegrowanego nauczania przedmiotowo-językowego (CLIL) i innych.

Wykładowcy:

Zajęcia prowadzą doświadczeni pracownicy i współpracownicy naukowo-dydaktyczni Akademii Techniczno-Humanistycznej.

Organizacja studiów:

Studia trwają 3 semestry – 360 godzin zajęć dydaktycznych (ćwiczenia, warsztaty, wykłady) oraz praktyki. Zjazdy odbywają się w soboty i niedziele, co 2-3 tygodnie w trakcie trwania roku akademickiego.

Kandydaci:

Absolwenci studiów pedagogicznych (pierwszego lub drugiego stopnia) posiadający przygotowanie pedagogiczne do pracy z dziećmi w przedszkolu lub na pierwszym etapie edukacji i posiadający świadectwo znajomości języka angielskiego na poziomie co najmniej B2, np. First Certificate in English (FCE); szczegółowy wykaz świadectw uznawanych przez MENiS znajduje się w rozporządzeniu MEN z dnia 12 marca 2009 roku w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli.

Uwaga! Absolwenci studiów pedagogicznych (pierwszego lub drugiego stopnia) posiadający przygotowanie pedagogiczne do pracy z dziećmi w przedszkolu lub na pierwszym etapie edukacji i nie posiadający świadectwa znajomości języka angielskiego, ale posługujący się tym językiem na poziomie średnio zaawansowanym mogą złożyć dokumenty na studia ale w takim przypadku ukończenie studiów podyplomowych nie pozwala na uzyskanie pełnych kwalifikacji.

Warunki ukończenia, świadectwo:

Warunkiem uzyskania kwalifikacji podyplomowych jest zaliczenie wszystkich zajęć dydaktycznych, napisanie pracy końcowej oraz zdanie egzaminu końcowego. Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych państwowej uczelni wyższej.

Wymagane dokumenty:

 1. Formularz zgłoszeniowy obejmujący dwa dokumenty: podanie [pobierz] oraz kwestionariusz osobowy [pobierz]
 2. 1 zdjęcie legitymacyjne
 3. Kserokopia (oryginał do wglądu dla kierownika studiów po rozpoczęciu zajęć) dyplomu studiów potwierdzający przygotowanie pedagogiczne (uprawniający do pracy z dziećmi w przedszkolu lub na pierwszym etapie edukacji)
 4. Kserokopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka angielskiego
 5. Kserokopia dowodu osobistego
 6. Kserokopia dowodu wpłaty (dostarczona najpóźniej na tydzień przed rozpoczęciem zajęć w danym semestrze, ale po potwierdzeniu zebrania się grupy)

O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń

Miejsce składania dokumentów:

Komplet dokumentów najlepiej przesłać pocztą na adres:

Katedra Anglistyki
Studia podyplomowe Język angielski w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej
Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej,
Willowa 2, 43-309 Bielsko-Biała

Komplet dokumentów można także składać osobiście w Katedrze Anglistyki
(budynek B, pok. 101; ul. Willowa 2, Bielsko-Biała). Sekretariat Katedry Anglistyki czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach: 7.00 – 15:00

Termin rekrutacji:
01.06.-30.09.2015r.

Termin rozpoczęcia zajęć:
październik 2015 r.

Termin wniesienia opłat:
Opłaty za studia podyplomowe powinny być wniesione najpóźniej na tydzień przed rozpoczęciem zajęć w danym semestrze. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. Studia zostaną uruchomione przy grupie minimum 13 osób. Uczelnia zastrzega sobie prawo do nieuruchomienia studiów w przypadku niewystarczającej ilości zgłoszeń.

Opłata za studia:
Opłata za jeden semestr studiów wynosi 1800 zł.

Dane kontaktowe:

Instytut Neofilologii ATH
ul. Willowa 2
43-309 Bielsko-Biała
bud. B, pok. B-101
tel. (33) 8279 265
e-mail: in@in.ath.edu.pl

Sekretariat czynny jest:

 • poniedziałek-piątek w godzinach 8.00-15.00