Instytut Neofilologii

Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej

Sylwetka absolwenta – studia I-go stopnia (licencjackie)

 \  Sylwetka absolwenta – studia I-go stopnia (licencjackie)

Absolwent  kierunku filologia, specjalność filologia angielska, specjalizacji nauczycielskiej, reprezentuje wysoki poziom przygotowania ogólnohumanistycznego. W zakresie przedmiotów kierunkowych posiada ogólną znajomość literatury, a także kultury i historii krajów angielskiego obszaru językowego i ogólne wykształcenie językoznawcze oraz jest specjalistą w zakresie praktycznej znajomości języka angielskiego.

Po zakończeniu specjalizacji nauczycielskiej i odbyciu praktyk pedagogicznych zna podstawy psychologii, pedagogiki oraz metody i techniki nauczania języka angielskiego odpowiednie dla szkoły podstawowej (I i II etap edukacyjny). Ta wiedza i umiejętności w połączeniu z ogólną wiedzą, umiejętnościami i kompetencjami uzyskanymi w procesie kształcenia  na kierunku filologia umożliwiają mu podjęcie pracy zawodowej w charakterze nauczyciela języka angielskiego oraz do kompleksowej realizacji dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych zadań szkoły. Absolwent może również podjąć pracę nauczyciela języka angielskiego w placówkach i instytucjach prowadzących kursy językowe.

Absolwent studiów pierwszego stopnia filologii angielskiej, specjalizacji nauczycielskiej otrzymuje  tytuł zawodowy  licencjata,  który  uprawnia  go  do  kontynuowania  kształcenia  na  studiach drugiego  stopnia  w  tej  samej  lub  pokrewnej  specjalności  oraz  kształcenia  w ramach studiów  podyplomowych.  Może  także  kontynuować  kształcenie na  studiach magisterskich w krajach anglojęzycznych, w których obowiązuje dwustopniowy system kształcenia uniwersyteckiego.

Absolwent kierunku filologia, specjalność filologia angielska, specjalizacja translacja z językiem biznesu reprezentuje wysoki poziom przygotowania ogólnohumanistycznego oraz praktyczne i teoretyczne kompetencje z zakresu translacji pisemnej i ustnej (symultanicznej i konsekutywnej), ze szczególnym uwzględnieniem tłumaczeń biznesowych. Absolwent posiada dobrą znajomość realiów kulturowych krajów angielskiego obszaru językowego jak i wiedzę z zakresu językoznawstwa ogólnego i kontrastywnego niezbędną w procesie translacji. Dodatkowo posiada również podstawową wiedzę o strukturze i sposobie funkcjonowania środowisk biznesowych. Zna słownictwo biznesowe i wybrane zagadnienia ekonomiczne, potrafi sporządzać dokumentację i korespondencję handlową oraz jest przygotowany do pracy w międzynarodowym środowisku biznesowym.

Absolwent jest przygotowany do wykonywania zawodu tłumacza w zakresie języka ogólnego oraz w zakresie języka biznesu oraz wybranych języków specjalistycznych (medyczny, prawniczy).

Absolwent  studiów  pierwszego  stopnia  filologii angielskiej, specjalizacji  translacja z językiem biznesu otrzymuje  tytuł zawodowy  licencjata,  który  uprawnia  go  do  kontynuowania  kształcenia  na  studiach drugiego  stopnia  w  tej  samej  lub  pokrewnej  specjalności  oraz  kształcenia  w ramach studiów  podyplomowych.  Może  także  kontynuować  kształcenie  na  studiach magisterskich w krajach anglojęzycznych, w których obowiązuje dwustopniowy system kształcenia uniwersyteckiego.  Studia  licencjackie  na  specjalności  filologia  angielska  pozwalają  na  podjęcie  pracy zawodowej w  dziedzinach  i  instytucjach  wymagających  aktywnej  znajomości  języka angielskiego  oraz  orientacji w  kulturze  i  realiach  krajów  angielskiego obszaru językowego.

Absolwent  może  pracować  w  biurach  tłumaczeń, w wydawnictwach,  w  redakcjach prasowych, radiowych i telewizyjnych, w różnych instytucjach kultury, oraz wszędzie tam, gdzie należy wykazać się umiejętnością posługiwania się językiem angielskim w mowie  i piśmie ze szczególnym uwzględnieniem w języku biznesowym.

Absolwent  kierunku filologia, specjalność filologia angielska, specjalizacji literacko-kulturowej, reprezentuje wysoki poziom przygotowania ogólnohumanistycznego oraz posiada wszechstronną wiedzę ogólną z zakresu literatury i kultury, a także historii krajów angielskiego obszaru językowego i ogólne wykształcenie językoznawcze oraz jest specjalistą w zakresie praktycznej znajomości języka angielskiego.

Absolwent posiada ogólną wiedzę z zakresu metodologii i teorii badań literaturoznawczych oraz dobrą znajomość historii literatur krajów angielskiego obszaru językowego. Wiedzę tę jest w stanie zastosować w praktyce w analizie i interpretacji tekstów literackich oraz innych tekstów kultury (teatr, film) oraz potrafi wykorzystywać w tych interpretacjach wiedzę ogólną z zakresu m.in. filozofii, psychologii, teorii kultury. Ponadto posiada podstawową wiedzę z zakresu przekładu oraz znajomość języka angielskiego na poziomie właściwym dla studiów stopnia I. Tym samym posiada bardzo dobre przygotowanie literaturoznawcze i językowe co pozwala na podjęcie dalszych studiów (II stopnia oraz podyplomowych) w tej samej lub pokrewnej specjalności (literaturoznawstwo, translacja, inne kierunki humanistyczne). Absolwent ma bardzo dobre podstawy do kontynuowania nauki na studiach II i III stopnia (studia doktoranckie) i ma dobre przygotowanie do podjęcia pracy naukowej w obszarze literaturoznawstwa.

Dane kontaktowe:

Instytut Neofilologii ATH
ul. Willowa 2
43-309 Bielsko-Biała
bud. B, pok. B-101
tel. (33) 8279 265
e-mail: in@in.ath.edu.pl

Sekretariat czynny jest:

  • poniedziałek-piątek w godzinach 8.00-15.00