Instytut Neofilologii

Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej

Sylwetka absolwenta – studia II-go stopnia (magisterskie)

 \  Sylwetka absolwenta – studia II-go stopnia (magisterskie)

Absolwent studiów magisterskich na kierunku: filologia, specjalność: filologia angielska, specjalizacja: nauczycielska otrzymuje tytuł zawodowy magistra. Nabyta w trakcie 2 -letniego toku studiów wiedza oraz pozyskane umiejętności przygotowują go do pracy w zawodzie nauczycielskim, zaś zdobyte przez niego informacje z zakresu nowoczesnych metod i technik wykorzystywanych w dydaktyce języków obcych, pozwolą mu w przyszłości opracowywać własne materiały dydaktyczne. W programie studiów uwzględniony został poszerzony zakres metodyki nauczania języka angielskiego, jak również literatury i kultury krajów angielskiego obszaru językowego. Absolwent jest specjalistą w zakresie praktycznej znajomości języka (poziom C2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy w zakresie jednego języka obcego). Ukończone studia II stopnia na kierunku filologia, specjalność filologia angielska, specjalizacja nauczycielska dadzą uprawnienia do nauczania języka angielskiego w szkołach ponadpodstawowych, szkołach policealnych i pomaturalnych. Absolwent studiów uzupełniających drugiego stopnia (magisterskich) jest przygotowany do podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich). Zdobyta wiedza, pozyskane umiejętności oraz  kompetencje społeczne umożliwią mu podjęcie wyzwań stawianych przez współczesny rynek pracy.

Specjalizacja tłumaczeniowa na studiach II stopnia przygotowana jest dla absolwentów studiów licencjackich, którzy chcą doskonalić warsztat  pracy nowoczesnego  filologa-tłumacza.  Nabyta  w  trakcie  studiów wiedza oraz pozyskane umiejętności przygotowują absolwentów do pracy w zawodzie, zaś zdobyte przez nich informacje z zakresu nowoczesnych metod, narzędzi i technik wykorzystywanych  w przekładzie,  pozwolą  im  na  sprawne  wykorzystywanie  wiedzy teoretycznej  w  tłumaczeniu  tekstów kultury (ze szczególnym naciskiem na teksty literackie, produkcje audiowizualne i multimodalne), tekstów   użytkowych  z  szerokiego  zakresu tematycznego oraz tekstów specjalistycznych. W programie studiów nacisk został położony na literaturę i kulturę angielskiego obszaru językowego, komunikację międzykulturową, współczesne teorie językoznawcze, wykorzystanie  komputerowych  technik  i  narzędzi w tłumaczeniu  (w  tym  tłumaczenie  wspomagane komputerowo),  oraz  specjalistycznych  kompetencji w zakresie  tłumaczenia  materiałów  audiowizualnych  (tworzenie  napisów, audiodeskrypcja, dubbing).

Dane kontaktowe:

Instytut Neofilologii ATH
ul. Willowa 2
43-309 Bielsko-Biała
bud. B, pok. B-101
tel. (33) 8279 265
e-mail: in@in.ath.edu.pl

Sekretariat czynny jest:

  • poniedziałek-piątek w godzinach 8.00-15.00