Instytut Neofilologii

Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej

Studenci obcokrajowcy

Warunki studiowania dla studentów obcokrajowców z Kartą Polaka

Kandydaci obcokrajowcy ubiegający się o przyjęcie na studia w Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej mogą podejmować naukę w języku polskim w trybie stacjonarnym.

Kandydaci posiadający Kartę Polaka są uprawnieni do podejmowania i odbywania studiów na zasadach obowiązujących obywateli polskich, z czym wiąże się prawo do ubiegania się o wszystkie rodzaje świadczeń pomocy materialnej przewidziane dla studentów i doktorantów z polskim obywatelstwem. Studia prowadzone są w trybie stacjonarnym (dziennym) za które student nie ponosi żadnych opłat, student może ubiegać się o zakwaterowanie w akademiku.

Dokumenty kandydata muszą zostać przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego i poświadczone za zgodność z oryginałem przez Konsula RP. Kandydat równocześnie jest zobowiązany do przedstawienia certyfikatu językowego, jeśli nie posiada certyfikatu językowego – przedstawienia świadectwa potwierdzającego znajomość języka polskiego w stopniu umożliwiającym podejmowanie studiów w języku polskim.

W przypadku, gdy kandydat nie posiada certyfikatu, zaświadczenia znajomości języka polskiego wówczas Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej może przeprowadzić egzamin językowy z zakresu znajomości języka polskiego. W trakcie studiów studenci mogą uczęszczać ponadto na odpłatne kursy języka polskiego organizowane dla studentów obcokrajowców.

Na studia I stopnia kandydaci zobowiązani są do przygotowania następujących dokumentów:

 1. Świadectwo lub inny dokument uzyskany za granicą potwierdzający pełne średnie wykształcenie, uznany za równoważny odpowiedniemu polskiemu świadectwu dojrzałości.
 2. Zaświadczenie lekarskie potwierdzające zdolność kandydata do podjęcia studiów.
 3. Podanie o przyjęcie na studia w Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej oraz ankieta osobowa.
 4. Polisa ubezpieczeniowa na wypadek choroby lub następstw nieszczęśliwych wypadków.
 5. 2 fotografie o wymiarach 35 x 45 mm, bez nakrycia głowy, w stroju galowym na jasnym tle oraz zdjęcie w wersji elektronicznej.
 6. Kserokopia paszportu.

Na studia II stopnia kandydaci zobowiązani są do przygotowania następujących dokumentów:

 1. Dyplom lub inny dokument ukończenia uczelni za granicą uprawniający do podjęcia studiów drugiego stopnia, uznany za równorzędny z odpowiednim polskim dyplomem ukończenia studiów pierwszego stopnia.
 2. Zaświadczenie lekarskie potwierdzające zdolność kandydata do podjęcia studiów.
 3. Podanie o przyjęcie na studia w Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej oraz ankieta osobowa.
 4. Polisa ubezpieczeniowa na wypadek choroby lub następstw nieszczęśliwych wypadków.
 5. 2 fotografie o wymiarach 35 x 45 mm, bez nakrycia głowy, w stroju galowym na jasnym tle oraz zdjęcie w wersji elektronicznej.
 6. Kserokopia paszportu.

————————

Warunki studiowania dla studentów obcokrajowców bez Karty Polaka

Kandydaci obcokrajowcy ubiegający się o przyjęcie na studia w Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej mogą podejmować naukę w języku polskim w trybie stacjonarnym i zaocznym.

Kandydat cudzoziemiec, który nie posiada Karty Polaka, ubiegający się o przyjęcie na studia w Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej zobowiązany jest uiścić opłatę za studia przewidzianą w zarządzeniu JM Rektora ATH w wysokości 2 000 EUR (rok akademicki) wraz z jednorazową opłatą rekrutacyjną w wysokości 200 EUR. Student może ubiegać się o zakwaterowanie w akademiku.

Dokumenty kandydata muszą zostać przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego i poświadczone za zgodność z oryginałem przez Konsula RP. Kandydat równocześnie jest zobowiązany do przedstawienia certyfikatu językowego, jeśli nie posiada certyfikatu językowego – przedstawienia świadectwa potwierdzającego znajomość języka polskiego w stopniu umożliwiającym podejmowanie studiów w języku polskim.

W przypadku, gdy kandydat nie posiada certyfikatu, zaświadczenia znajomości języka polskiego wówczas Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej może przeprowadzić egzamin językowy z zakresu znajomości języka polskiego. W trakcie studiów studenci mogą uczęszczać ponadto na odpłatne kursy języka polskiego organizowane dla studentów obcokrajowców.

Na studia I stopnia kandydaci zobowiązani są do przygotowania następujących dokumentów:

 1. Świadectwo lub inny dokument uzyskany za granicą potwierdzający pełne średnie wykształcenie, uznany za równoważny odpowiedniemu polskiemu świadectwu dojrzałości.
 2. Zaświadczenie lekarskie potwierdzające zdolność kandydata do podjęcia studiów.
 3. Podanie do JM Rektora ATH w formie prośby o przyjęcie na studia w Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej.
 4. Polisa ubezpieczeniowa na wypadek choroby lub następstw nieszczęśliwych wypadków.
 5. 2 fotografie o wymiarach 35 x 45 mm, bez nakrycia głowy, w stroju galowym na jasnym tle oraz zdjęcie w wersji elektronicznej.
 6. Kserokopia paszportu.

Na studia II stopnia kandydaci zobowiązani są do przygotowania następujących dokumentów:

 1. Dyplom lub inny dokument ukończenia uczelni za granicą uprawniający do podjęcia studiów drugiego stopnia, uznany za równorzędny z odpowiednim polskim dyplomem ukończenia studiów pierwszego stopnia.
 2. Zaświadczenie lekarskie potwierdzające zdolność kandydata do podjęcia studiów.
 3. Podanie do JM Rektora ATH w formie prośby o przyjęcie na studia w Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej.
 4. Polisa ubezpieczeniowa na wypadek choroby lub następstw nieszczęśliwych wypadków.
 5. 2 fotografie o wymiarach 35 x 45 mm, bez nakrycia głowy, w stroju galowym na jasnym tle oraz zdjęcie w wersji elektronicznej.
 6. Kserokopia paszportu.

Dane kontaktowe:

Instytut Neofilologii ATH
ul. Willowa 2
43-309 Bielsko-Biała
bud. B, pok. B-101
tel. (33) 8279 265
e-mail: in@in.ath.edu.pl

Sekretariat czynny jest:

 • poniedziałek-piątek w godzinach 8.00-15.00